În cadrul acestui contract se urmărește sprijinirea realizării evaluărilor în domeniul CDI prevăzute în Planul de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), potrivit art. 56 al Regulamentului UE 1303/2013. Obiectivul evaluării este de a analiza eficiența, eficacitatea și impactul utilizării resurselor FEDR prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în cadrul domeniului Cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, evaluarea  trebuie să evidențieze factorii care contribuie la succesul sau eșecul implementării, precum și la sustenabilitatea acțiunilor finanțate.

Intervenţiile finanţate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 contribuie la creşterea competitivităţii economiei românești. POC răspunde, în primul rând, provocării de dezvoltare Competitivitate şi Dezvoltare Locală, descrisă în cadrul Acordului de Parteneriat (AP) şi complementar, contribuie la atingerea obiectivelor altor trei provocări de dezvoltare, respectiv: Oameni şi societate, Infrastructură, Administrarea şi guvernarea, permițând astfel intervenţii orizontale în economie şi societate.

Intervenţiile programului  vizează două domenii – Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CDI) și Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) – și contribuie la îndeplinirea obiectivelor României în aceste domenii, în concordanţă cu  Strategia Europa 2020. Strategia europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

POC susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) (Axa 1) și respectiv infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate (Axa 2), poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Axele prioritare POC sunt:

 • AP1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) pentru sprijinirea competitivității economice și a dezvoltării afacerilor.
 • AP2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Bugetul total al POC 2014-2020 este de 1.582.770.847,00 EURO din care 1.329.787.234,00 EURO contribuție FEDR. Implementarea POC revine Direcției Generale Programe Europene Competitivitate cu rol de Autoritate de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Totodată, trebuie semnalat faptul că Strategia Națională de Cercetare – Dezvoltare – Inovare 2014-2020 (SNCDI) este în principal pusă în practică prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2014-2020 (PNCDI 3) şi prin Programul Operațional “Competitivitate” – Axa Prioritară „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate”, alături de alte politici publice în sectoare conexe. Astfel, prin intervențiile sale specifice, POC va contribui în special la realizarea obiectivelor SNCDI privind creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare (OG1) și respectiv creşterea rolului ştiinţei în societate (OG3).

În acest context, asigurarea unor evaluări de impact ale fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020 joacă un rol esențial în vederea facilitării unui management informat al POC 2014-2020, asigurând un proces decizional susținut cu dovezi și argumente științifice.

În cadrul Axei 1, sunt urmărite 4 obiective specifice în scopul creșterii competitivității economice prin sprijinul intervențiilor din domeniul CDI. În concordanță cu acestea, procesul de evaluare de impact al intervențiilor POC 2014-2020 în domeniul CDI urmărește să stabilească măsura în care intervențiile contribuie la creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă (Bioeconomie, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate, Energie, mediu și schimbări climatice și Eco-nano-tehnologii și materiale avansate) și domeniul de prioritate publică Sănătate, precum și la creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE, a investițiilor private în CDI și a transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat.

Astfel, temele de evaluare și aria lor de acoperire sunt următoarele:

1.  Capacitățile CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate  (OS 1.1)

2.  Participarea organismelor și întreprinderilor românești de cercetare la Orizont 2020 (OS 1.2)

3.  Investiţii private în CDI (OS 1.3)

4.  Transferul de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat (OS 1.4)

Procesul de evaluare a modului de implementare a planului de evaluare POC 2014-2020 adresat intervențiilor POC din domeniul CDI vizează trei perioade distincte de analiză de impact: anii 2020 și 2021 (corespunzător evaluărilor tuturor tipologiilor de intervenții aflate pe parcursul perioadei de implementare), precum și anul 2023 (corespunzător analizei ex-post a întregului program la sfârșitul perioadei de implementare).

Evaluările vor conduce la o serie de concluzii și lecții învățate, însoțite de recomandările aferente, care să poată fi transferate în termeni operaționali către Autoritatea  de Management astfel încât să servească scopurilor sale de luare a deciziilor și gestionare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.  Rapoartele de evaluare vor enunța recomandări, atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât și pentru perioada de programare viitoare, acolo unde este cazul.

Activitățile contractului sunt grupate în  trei etape succesive, organizate vertical, iar managementul contractului, incluzând asigurarea calității și managementul riscurilor se realizează transversal pe toată durata implementării Contractului, sprijinind activitatea de evaluare pe toată durata proiectului, asigurând desfăşurarea acesteia în cele mai bune condiţii, la cele mai înalte standarde ale calităţii şi în conformitate cu graficul de implementare asumat.

Pentru fiecare temă de evaluare sunt prevăzute următoarele trei etape distincte ale procesului de evaluare:

Etapa 1: Inițierea evaluării

În cadrul acestei etape se urmărește pregătirea pentru fiecare dintre cele trei cicluri de evaluare a exercițiilor de evaluare prin ajustarea și/sau detalierea abordărilor metodologice și planificarea activităților subsecvente, precum și mobilizarea echipei de experți și a factorilor relevanți pentru evaluare. De asemenea, se validează obiectivele și rezultatele așteptate.

Următoarele sarcini prezentate în Caietul de Sarcini se încadrează în această etapă:

 • sinteza literaturii de specialitate relevantă pentru abordarea întrebărilor aferente temelor de evaluare 
 • cercetare documentară/ cercetare în birou

Etapa 2: Colectarea, procesarea și analiza datelor

În cadrul acestei etape se respectă metodologia de colectare și de analiză a datelor și informațiilor conform precizărilor făcute în oferta tehnică. Principalul rezultat așteptat al acestei etape constă în procurarea datelor și informațiilor colectate cu scopul de a putea răspunde la următoarele întrebări de evaluare generale (ÎEG) vizate:

 • ÎEG 1: Care este progresul actual înregistrat de la adoptarea intervențiilor la nivelul zonelor, sectoarelor și grupurilor țintă în raport cu obiectivele intervențiilor (efecte brute sau eficacitatea intervențiilor)?
 • ÎEG 2: În ce măsură progresul observat este atribuit intervențiilor finanțate (efect net sau impactul intervențiilor)?
 • ÎEG 3: În ce măsură există efecte neintenționate, pozitive sau negative?
 • ÎEG 4: În ce măsură efectele depășesc granița zonei sau a sectorului sau afectează alte grupuri, nevizate de intervenție (efectul de propagare/antrenare/spillover)?
 • ÎEG 5: În ce măsură efectele intervențiilor sunt sustenabile pe o perioadă lungă de timp (durabilitatea efectelor)?
 • ÎEG 6: Ce factori au influențat impactul intervențiilor?
 • ÎEG 7: În ce măsură intervențiile sunt realizate conform așteptărilor, produc schimbarea dorită (obiectivele specifice) și trebuie finanțate în continuare?
 • În plus, în cadrul temelor de evaluare 3 și 4 se va urmări să se răspundă și dacă există cazuri de bune practici în ceea ce privește intervențiile legate de cheltuielile private în CDI, respectiv de transferul de cunoștințe, tehnologie, personal între mediu de cercetare public și cel privat.

De asemenea, constatările preliminare ale evaluării sunt validate și consolidate în cadrul unor focus grupuri dedicate fiecărei teme de evaluare la care sunt invitați să participe reprezentanți ai factorilor relevanți pentru fiecare temă de evaluare în parte.

Următoarele sarcini se încadrează în această etapă:

 • cercetare de teren (efectuarea de sondaje, interviuri, focus grupuri etc.)
 • reconstruirea și verificarea logicii de intervenție
 • aplicarea metodelor de analiză a datelor astfel încât să acopere temele de evaluare și să răspundă întrebărilor de evaluare
 • identificarea de exemple de bune practici în domeniul fiecărei teme de evaluare, în vederea replicării implementării acestora.


Etapa 3. Elaborarea raportului final de evaluare și diseminarea rezultatelor evaluării

În cadrul acestei etape se elaborează rapoartele finale de evaluare aferente fiecărui ciclu de evaluare, formulându-se constatări și recomandări pe baza rezultatelor evaluării. Principalele rezultate ale acestei etape sunt Rapoartele de evaluare (2020, 2021 și 2023) și respectiv, materialele de prezentare. Rapoartele de evaluare sunt validate cu factorii relevanți ai evaluării (BEP, CCE) și diseminate utilizatorilor prin diferite canale de informare și forme special selectate pentru a răspunde nevoilor acestora.

Următoarele sarcini se încadrează în această etapă:

 • prezentarea rapoartelor în cadrul reuniunilor CCE
 • încorporarea în rapoarte a observațiilor formulate de CCE se va realiza recomandare cu recomandare, elaborându-se în paralel și un tabel de tratare a recomandărilor în care echipa de evaluatori va arăta cum a încorporat observațiile în raport și în ce manieră această acțiune conduce la îndeplinirea criteriilor pentru aprobarea raportului de către CCE.
 • controlul calității livrabilelor, potrivit metodologiei din prezenta propunere tehnică
 • prezentarea și diseminarea rezultatelor evaluării

În plus, este prevăzută o etapă transversală a contractului ce constă în Asigurarea Managementului, inclusiv asigurarea calității  și managementul riscurilor ce se desfășoară în mod continuu prin echipa de management a proiectului. Scopul acestei etape constă în asigurarea unui management eficient al contractului, o planificare corectă a activităților și o alocare corespunzătoare a experților cheie și non-cheie pe parcursul celor trei cicluri de evaluare. De asemenea, se asigură o monitorizare a progresului în implementarea fizică și financiară a contractului, asigurând o comunicare deschisă și permanentă cu factorii relevanți ai evaluării.

Realizarea contractului include și realizarea unor sarcini administrative privind organizarea de evenimente în contextul contractului și administrarea generală a contractului.